Rodáci - Farská stránka Rudňany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rodáci

Farnosť

Michal Kumorowitz, SJ

 Michal Kumorovitz sa narodil 28. septembra 1911 v Koterbachoch (dnešné Rudňany). Do ľudovej školy chodil vo svojom rodisku. Po jej ukončení odišiel na štátne reálne gymnázium do Košíc, kde študoval v rokoch 1922-1928. Jeho  dvaja starší bratia Ľudovít (ktorý bol premonštrátom v Budapešti) a Ladislav (jezuita v Krakovskej provincii - Poľsko) boli tiež kňazmi. Michal ako 17 ročný vstúpil v r. 1928 do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po skončení noviciátu odišiel v r. 1930 dokončiť gymnáziálne štúdia do Kláštora pod Znievom, kde je bol do r. 1932. Odtiaľ prišiel do jezuitského Berchmansovho kolégia v Pullachu (Nemecko), kde absolvoval základný kurz filozofie. Ukončil ho licenciátom z filozofie v r. 1935. Z Pullachu sa vrátil na Slovensko do Ružomberka a stal sa prefektom školastikov. V r. 1937 odišiel do Belgicka v Louvaine, kde začal študovať teológiu. O tri roky neskôr musel pre vojnu štúdium prerušiť a odišiel do Francúzska. Tam ho zastihla mobilizácia. Odvelený bol do československej armády, ale pre kňazskú vysviacku, ktorú mal 09. júla 1940 dostal odklad. Avšak Hitler sa v tom čase zmocnil Francúzska a Michal Kumorovitz nemusel nastúpiť na vojnu. V Lyone pokračoval v prerušenom štúdiu teológie. V r. 1941 sa vrátil na Slovensko a po príchode začal študovať matematiku a fyziku na univerzite v Bratislave a tieto predmety aj vyučoval na tamojšom jezuitskom gymnáziu. Keď pre vojnové udalosti v r. 1942-1945 nebolo možné mladých jezuitov posielať na filozofické štúdia do zahraničia, predstavení zriadili dočasný filozofický inštitút najprv v Piešťanoch a o rok ho preniesli do Trnavy. Tam prednášal kozmológiu, etiku a rétoriku. V r. 1945 zložil štátne skúšky z matematiky a fyziky a v r. 1946 absolvoval tretiu probáciu v Ružomberku. V r. 1947 získava doktorát  matematiky. Od 01. januára 1948 sa stáva asistentom na katedre matematiky Slovenskej univerzity v Bratislave. Počas násilnej likvidácií mužských a ženských reholí v apríli 1950 bol najprv v Jasove a  neskôr v Podolínci. Pre zlý zdravotný stav bol premiestnený do Sládečkoviec (dnešný Močenok).
 V rokoch 1952-1976 bol zamestnancom podniku Tesla. Postupne sa vypracoval až na člena komisie pre elektroakustiku pri ČSAV. V r. 1980 dostal povolenie na slúženie svätých omší u školských sestier Notre Dame, v ústave pre telesne postihnutých. Michal Kumorovitz vydal tieto odborné vedecké štúdie: O smerových charakteristikách (1954), Une solution du systeme lyineárie homogene d´equations differentiélles du premier orde á coefficients constants (1950), Úloha elektroakustiky a čistej akustiky pri výchove sluchovo chybných (v zborníku prác zo surdopedagogiky v r. 1972). Dlhodobo prispieval k ozvučovaniu a priestorovej akustike kostolov. Ako spolupracovník sa podieľal na ozvučení Strahovského štadiónu v Prahe na prvú celoštátnu spartakiádu v r. 1955. Na základe jeho odbornej štúdie sa uskutočnilo ozvučenie moskovského cirkusu Moscrik, neskôr aj ozvučenie priestorov, spojených s olympiádou v Moskve v r. 1980.

Štefan Petrov

 Štefan Petrov sa narodil 02. mája 1912 v Koterbachoch. Štúdia absolvoval v Spišskej Novej Vsi. Po ich ukončení, sa hlásil na bohoslovie na Spišsku Kapitula, kde študoval päť rokov. Svätený bol 20. júna 1937. Ako kaplán bol poslaný najskôr do Kubach (dnes Spišské Bystré), potom nasledovali kaplánske miesta v Spišskej Belej a Starej Ľubovni. Svoju prvú faru spravoval ako  farár v Reľove. V r. 1939 odišiel do Hnilca a 01. augusta 1961 je preložený do Spišského Hrhova. Od 01. októbra 1964 spravuje Chrasť nad Hornádom, ktorá je len niekoľko kilometrov vzdialená od jeho rodiska.
Dňa 01. februára 1977 odišiel na vlastnú žiadosť do dôchodku. Zomrel 19. januára 1995 v Pezinku, v 83. roku života 58. roku kňazstva. Pochovaný bol 23. januára 1995 v obci Hôrka Ondrej.

Ján Klorus, SVD


 Ján Klorus sa narodil 26. júna 1921 v Koterbachoch. Ako štrnásťročný sa v r. 1935 hlási do spoločnosti Božieho Slova. Po maturitnej skúške na gymnáziu v Nitre nastúpil do noviciátu v misijnom dome na Zobore pri Nitre. Teológiu vyštudoval v Ríme a tam aj v r. 1949 prijal kňazskú vysviacku. Po vysviacke je predstavenými poslaný do Argentíny, kde prišiel v r. 1950. V rokoch 1950-1953 pôsobil v meste Corrientes, kde vyučoval v biskupskom seminári. V r. 1953 odchádza do provincie Missiones, kde pôsobil medzi obyvateľmi ako misionár, až do r. 1960. Potom štyri roky vyučoval na lýceu v Santiagu. Od r. 1964, až do svojej smrti bol farárom na misijnej stanici v Candelari v provincii Missiones. Počas činnosti medzi obyvateľstvom vyvíjal veľkú aktivitu, ako vodca Máriinej légie, najmä medzi mládežou. Osobitnú starostlivosť venoval rodinám kolonistov, ktorí boli na to zvlášť odkázaní, preto si ho vážili a mali ho radi. V nemocnici v Buenos Aires mu zistili rakovinu hrdla. Zomrel medzi spolubratmi v dome Spoločnosti Božieho Slova 24. apríla 1969, v 48. roku života a 20. roku kňazstva.


ThDr. Radomír Bodziony, PhD.


 Radomír Bodziony sa narodil 18. apríla 1975 v Spišskej Novej Vsi, rodičom Vladimírovi a Anne rodenej Szentkeresztyovej. Má dvoch súrodencov
staršieho brata Vladimíra a mladšieho Lukáša. Základnú školu navštevoval v Rudňanoch v rokoch 19811989. Po jej ukončení začal študovať na SOU v Rudňanoch v odbore mechanik-elektronik, ktoré ukončil maturitnou skúškou v r. 1993. V tom istom roku odišiel študovať teológiu na Spišskú Kapitulu, kde študoval šesť rokov. Kňazskú vysviacku prijal z rúk diecézneho biskupa Mons. prof. ThDr. Františka Tondru 19. júna 1999. Po vysviacke odišiel za kaplána do Hruštína, kde bol do 30. júna 2004. V roku 2001 nastúpil na postgraduálne štúdia na Katolíckej univerzite v Lubline (Poľsko).

13. júna 2003 mu bol udelený akademický titul: Licenciát z teológie (ThLic.). Od 01. decembra 2013 je ustanovený za správcu farnosti Dedinky.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky