Farnosť Rudňany - Farnosť Rudňany

Prejsť na obsah
História kostola sv. Klementa
"SV. KLEMENT ORODUJ ZA NÁS"
Prvé záznamy hovoria o tom, že Koterbachy boli pridelené ako filiálka Markušovskej farnosti. V Markušovciach sa nachádzali aj všetky krstné, sobášne a úmrtné matriky pochádzajúce z Koterbách. V tom období markušovský farár slúžil sväté omše v Koterbachoch len štyri krát do roka: na sviatok sv. Štefana – prvého mučeníka, na Veľkonočný pondelok, na Turíce a v deň spomienky na sv. Klementa – patróna kaplnky. S postupom času narastal počet veriacich vo farnosti Markušovce, preto jej správca Matúš Pajdušák podal žiadosť na Biskupský úrad v Spišskej Kapitule, aby mu bol pridelený kaplán, ktorý by spravoval expozitúru v Koterbachoch.
Dňa 19. júna 1920 napísal list kde predložil dôvody pre ktoré by mal kaplán opodstatnené využitie v Koterbachoch. Poukázal na to, že Koterbachy sú od Markušoviec vzdialené na jeden a pol hodiny cesty peši a majú 1300 obyvateľov, takmer všetko rímsko-katolíkov. No hlavný podnet prišiel od samotných veriacich. Ľudia chceli mať častejšie konané omše, než len štyri krát do roka. Aby sa mohli zúčastniť na liturgii, často prekonávali veľké vzdialenosti a okrem Markušoviec chodili do okolitých dedín, ako napr. Poráč, Závadka, či Hnilčík.

Biskupský úrad v Spišskej Kapitule schválil túto žiadosť veriacich z Koterbach. Po preskúmaní všetkých náležitostí, spísaní zmluvy a po ukončení všetkých formálnych záležitostí ustanovil dňa 2. septembra 1920 Alexandra Borženského za prvého správcu expozitúry v Koterbachoch.
Od príchodu Alexandra Borženského nastala veľmi úzka spolupráca medzi Banskou spoločnosťou a miestnou cirkevnou obcou. Z finančnej stránky nepatrila miestna kaplánka medzi zámožne, no veriaci každoročne dokupovali nové zariadenia pre kostol. Pre porovnanie, v roku 1929 bolo do sakristie zakúpené „lavabo“ v cene 95, 80 Kč, spolok katolíckych žien pre kostol zadovážil antipendium pre bočný oltár, na kazateľnicu a albu. Jednota katolíckych žien zase kúpila antipendium pre oltár Božského Srdca.
Dňa 26. januára 1930 boli preskúmané kostolné účty a zvolená nová školská stolica na  dobu troch rokov. Firmou Rieger bol opravený orgán za 428, 40 Kč. Z príležitosti  80. výročia narodenia prezidenta Československej Republiky boli slávnostné bohoslužby.
25. marca na sviatok Zvestovania Panny Márie  mal v bani úraz istý baník zo Švedlára, ktorý sa však z toho uzdravil.  Na tento deň si robotníci vyžiadali od vedenia Banskej spoločnosti, aby  mohli pracovať a radšej aby mali v sobotu voľno. V nešťastí, ktoré sa  stalo spomínanému baníkovi zo Švedlára videli robotníci Boží trest a  vážne napomenutie aby svätili sviatok, ktorý doposiaľ vždy svätievali.
  Poslednou smutnou správou ktorá zastihla veriacich bola tá, že 5.  novembra nečakane zomrel organista a učiteľ Imrich Droppa. Za tri roky  počas ktorých tu pôsobil, získal si lásku celého obyvateľstva v  Koterbachoch. Každý ho poznal ako dobrého, svedomitého učiteľa, dobrého  katolíka a čistého mládenca. Pohreb mal 7. novembra 1931 v Spišskom  Podhradí za účasti mnohých Koterbašanov, z ktorých väčšina išla pešo,  cez hory a lesy len aby sa mohli zúčastniť pohrebu. Kántorstvo po  zosnulom učiteľovi prevzal Imrich Kravjanský, neskorší riaditeľ  Rímskokatolíckej ľudovej školy. Dva roky po rozšírení tried došlo k  obmene učiteľského zboru. Na miesto odchádzajúcej Anny Toporcerovej bola  zvolená Helena Helcmanovská a na miesto Lucie Jozefčíkovej, ktorá  pôsobila ako výpomocná učiteľka bola zvolená pani Faithová.
 8.  decembra 1931, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie bola v  expozitúre Koterbachy založená pre dievčatá Mariánska družina. V tento  deň bolo zároveň slávnostné prijatie dvanástich členiek. Jej založenie  bolo začiatkom boja proti nemravnosti mládeže, ktorú miestny kňaz Karol  Uhlárik začal pozorovať v Koterbachoch. Pričlenená v Ríme bola 14.  decembra 1931
 V tomto roku chcela ešte miestna cirkevná obec  zrealizovať aj prístupovú cestu ku kostolu Projektovaná bola poza humno  pána Schneidera. Zrealizovanie tejto potrebnej veci však znemožnili  majitelia lúky pán Schneider a jeho manželka, ktorí kňazovi nedali  povolenie na prechod cez ich pozemok.
V polovici roka 1936 sa urobili prvé schody ku káplnke sv. Klementa, nakoľko svah na ktorom je kostol postavený nevyhovoval najmä starým a chorým ľuďom. Rovnako počas daždivého počasia, či zimného obdobia mali návštevníci chrámu ťažkosti dostať sa k nemu.
Farský úrad
Kostol sv. Klementa
Sv. Klement
Zvonica
ADRESA

Rudňany 48
053 23 Rudňany
email: rudnanyfarnost@gmail.com
kontakt: 053/4499225FARNOSŤ RUDŇANY
Návrat na obsah